• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
Blog Photo

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2023/12826 E., 2023/15495 K.

Bakanlıklara bağlı işyerlerinde hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalışmaktayken 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (696 sayılı KHK) hükümlerine göre sürekli işçi kadrosuna geçen işçinin geçiş sırasında düzenlenen sözleşmesinde ücretin sadece asgari ücretin belli bir oranda fazlası yahut geçiş öncesindeki hizmet alım sözleşmesinde öngörülen ücret veya bu ücretin katları olarak belirtilmesi hâlinde, bu ücretin işçinin kadroya geçiş aşamasındaki ilk ücreti olduğu, taraflar arasında sonraki dönemler yönünden işverenin ücret artışı yapmakla yükümlü olduğu anlaşılır.

Blog Photo

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2023/5010 E., 2023/9949 K.

Herhangi bir sözleşmeden doğan para borcunun tahsili için başlatılan icra takibi, sözleşmenin uygulanacağı yerdeki icra dairesinde başlatılmalıdır.

Blog Photo

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2021/4416 E., 2023/7958 K.

Banka hesabı suç örgütü tarafından kullanılan kişi, havale işlemi yapılan IP adresi ve diğer delillerin toplanması sonucu ilgili suçlamayı bertaraf ederek beraat edebilir.

Blog Photo

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/1473 E., 2018/1824 K.

Boşanma davası devam ederken eşlerden birinin üçüncü bir kişi ile aynı evi paylaşması, diğer eşin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunda diğer eş lehine manevi tazminata hükmedilmesi hukuka uygundur.

Blog Photo

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2021/14845 E., 2021/2469 K.

Trafik kazası sonucu yaralanan kişinin sürekli bakıcı gideri tazminatı, trafik sigortası poliçesindeki "tedavi giderleri teminatı"ndan karşılanır

Blog Photo

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2020/12442 E., 2021/3623 K.

Abone ve fiili kullanıcı elektrik kullanım bedelinden müteselsilen sorumludur ancak abonelik, önceki abonenin borcunun ödenmesine bağlı kılınamaz.

Blog Photo

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/13224 E., 2017/6909 K.

Araç hasarlarında hasar bedelinin hesaplanmasında esas kabul edilen servis tarafından onarım sonrası düzenlenen faturadır.

Blog Photo

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2016/6774 E., 2016/7580 K.

Meydana gelen kazanın iş kazası olup olmadığı öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit olunur; SGK'nın kazayı iş kazası kabul etmemesi durumunda ilgililer işverenin yanında SGK'yı de hasım göstererek iş kazası tespit davası açabilir.

Blog Photo

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2011/12792 E., 2012/5477 K.

İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri 1 aylık maaşıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması halinde, işveren hizmet sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir.

Blog Photo

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2012/14976 E., 2013/4218 K.

İşçinin ücretlerinin ödenmemesi İş Kanununa göre işçiye sözleşmeyi derhal fesih hakkı veren hallerdendir. Ancak iş sözleşmesini haklı sebeple de olsa fesheden işçi, ihbar tazminatına hak kazanamaz.

Blog Photo

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2014/14753 E., 2014/15658 K.

Alacaklı ve borçlu taraf arasındaki malvarlığı değişikliği bir sözleşmeye dayanmakta ise, burada sebepsiz zenginleşmeden söz edilemez. Çünkü sebepsiz zenginleşmeden söz edilebilmesi için; bir taraf zenginleşirken diğerinin fakirleşmesi, zenginleşme ve fakirleşme arasında uygun nedensellik bağının bulunması ve zenginleşmenin hukuken geçerli bir nedene dayalı olmaması gerekir.

Blog Photo

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/213 E., 2022/849 K.

DASK poliçesindeki deprem teminatının amacı deprem nedeniyle meydana gelen hasarların giderilmesidir. Bu nedenle, sigortalı konut veya çatılı işyerinde deprem nedeniyle meydana gelen hasar haricinde sigortalı yerin eskimesine bağlı olarak meydana gelen riskli yapı hali ve riskli binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması; DASK teminatının kapsamı dışında kalmaktadır.

Blog Photo

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. Hukuk Dairesi 2020/597 E., 2021/1278 K.

Zorunlu deprem sigortası (DASK) sözleşmesinin yapıldığı tarihte, binasının "orta hasarlı" olduğunu bilen ve bunu sigortacıya bildiren sigortalı, DASK yaptırdıktan sonra 4.0 ve üzeri şiddetinde meydana gelen artçı depremlerin verdiği zararın tazminini DASK kapsamında sigortacıdan talep edebilir.

Blog Photo

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2020/12323 E., 2021/2219 K.

Kiracı, kiraladığı konut veya çatılı işyerini depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle noter aracılığıyla kiraya verene ihtarname gönderdiği ve anahtarı teslim ettiği tarih tahliye tarihi kabul edileceğinden, kiracı yalnızca tebliğ tarihine kadar ödenmeyen kira bedelinden sorumludur.

Blog Photo

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2020/33 E., 2020/5534 K.

Tarım işçisinin sigortalılık hizmet tespitine ilişkin davada tarımsal faaliyet kapsamında ilaç, gübre ve sulama hizmetleri ile Ziraat Odası, Kooperatif veya Birliklere üyeliği varsa aidat ödeyip ödemediği, tarıma elverişli tapulu taşınmazının bulunup bulunmadığı, taşınmazların, kimden hangi yıllar için kiralandığı, kiracının; elverişli alet ve edavatının bulunup bulunmadığı, traktörün hangi tarihte satın alınıp ilgilisi adına trafiğe tescil edildiğini gösteren fatura ve trafik tescil belgesi ile hayvanlarına ilişkin menşe şehadetnamesinin bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. 

Blog Photo

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2020/50 E., 2020/4350 K.

Trafik kazası nedeniyle ölen kişinin eşi, kazadan sonra yeniden evlenmiş ise sigortacının ödeyeceği destekten yoksun kalma tazminatı; ölüm tarihi ile eşin yeniden evlendiği tarih aralığı için hesaplanır.

Blog Photo

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2020/7 E., 2020/8670 K.

Destekten yoksun kalma tazminatı, ölen kişinin trafik kazasındaki kusur oranına göre mirasçılarına ödenen bir sigorta tazminatıdır. Eğer trafik kazası, ölen kişinin %100 kusuru nedeniyle meydana gelmiş ise sigortacının mirasçılara destekten yoksun kalma tazminatı ödeme yükümlülüğü sona erer.

Blog Photo

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2020/11527 E., 2021/2139 K.

Kiracı, kiralamış olduğu konutu ya da çatılı işyerini sözleşme bitiş tarihinden önce tahliye etmesi durumunda anahtar teslim tarihine kadar kira bedelinden, anahtar teslim tarihinden sonra ise kiralananın aynı şartlarda yeniden kiraya verilebileceği makul süre boyunca kira bedelinden sorumludur.

Blog Photo

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/10410 E., 2019/5821 K.

Kira bedelini tespit davasında bilirkişi heyeti tarafından belirlenen mahalledeki emsal kira bedellerinden, davalının eski kiracı olduğu gözetilerek, %5 ila %20 oranında yani hakkaniyete uygun bir oranda indirim yapılması gerekir.

Blog Photo

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2019/2681 E., 2020/370 K.

Borcun bir kısmı ödenmiş olmasına rağmen tamamı ödenmemiş gibi icra takibi gerçekleştirilmesi halinde alacaklının kötüniyetli olduğu kabul edilir ve alacaklı kötüniyet tazminatına hükmedilir.

Blog Photo

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi  2021/6440 E.,  2021/1911 K.

SGK tarafından ödenen emekli ikramiyesi, yaşlılık aylığı vb. ödemeler; miras reddedilmiş olsa dahi ölen kişinin kanuni hak sahiplerine ödenir.

Blog Photo

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 2019/523 E., 2022/1271 K.

Erkeğin eşine sürekli olarak ağır hakaret etmesi, fiziksel şiddet uygulaması, ortak konutu terk ederek eşi ve çocuğu ile ilgilenmemesi, ağır kusurdur.

Blog Photo

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2022/781 E., 2022/2159 K.

İşçinin emekli olduktan sonra çalıştığı kurumdan istifa etmesi halinde kıdem tazminatı hesabında emeklilik tarihindeki son ücreti esas alınır.

Blog Photo

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 2017/3193 E., 2021/1025 K.

Taşeron şirket işçileri ile asıl işverenin işçileri arasında ücret, ikramiye, prim ve sosyal yardımlar hakkında farklı işlem yapılması, hukuka aykırı olup tazminat ödenmesini gerektirir.

Blog Photo

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2022/7108 e, 2022/8850 K.

Taraflar Suriye vatandaşı olup Kanuna göre, boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri, eşlerin milli hukukuna tabidir. Tarafların ayrı vatandaşlıkta bulunmaları halinde Türk hukuku uygulanır.

Blog Photo

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2022/6152 E., 2022/8506 K.

Tarafların ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı dikkate alınarak tazminat ve nafakaya karar verilir.

Blog Photo

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 2020/681E., 2022/1086 K.

İşçinin imzası bulunan aylık ücretini gösteren para makbuzları, banka kayıtları, ticari defter kayıtları, ücret bordroları gibi belgelerin varlığının araştırılması, bu belgelerin bulunmadığının anlaşılması hâlinde ise yazılı delille ispat zorunluluğu vardır.

Blog Photo

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2022/4654 E., 2022/6813 K.

Kadın boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmeyecek ise yoksulluk nafakası talebinin reddi gerekir.

Blog Photo

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2022/4819 E., 2022/6758 K.

Tarafların ekonomik ve sosyal durumları gözetilerek dava tarihinden geçerli olmak üzere kadın ve ortak çocuk yararına uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekir. 

Blog Photo

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ 2022/6482 E., 2022/8092 K.

Aracın satış esnasında kilometresi düşürülmüş ise bu gizli ayıptan satıcı sorumludur.

Blog Photo

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 2020/124 E., 2022/672 K.

Zarar görenler araç işletenine karşı başvuru hakkında sahip değilse, zarar verene ait aracın trafik sigortacısına da başvuramaz.

Blog Photo

YARGITAY 1.HUKUK DAİRESİ 2012/2643 E., 2012/5818 K.

Miras hakki çiğnenen tüm mirasçılar dava açarak geçersizliğin tespitini ve buna dayanılarak oluşturulan tapu kaydının iptalini isteyebilir.

Blog Photo

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ 2004/4125 E., 2004/4717 K.

Hile nedenine dayalı tapu iptal ve tescil davasında hile, her türlü delille ispat edilebilir.

Blog Photo

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ 2022/7365 E,  2022/8554 K.

İşçinin iş sözleşmesi geçerli bir neden olmadan feshedilirse fesih işleminin geçersizliğinin tespiti ve işçinin işe iadesi talep edilebilir.

Blog Photo

ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU 2021/58970 Başvuru No., 05.07.2022 T.

İş Sözleşmesine Dayalı Olarak Açılan Alacak Davasının Uzun Sürmesi Nedeniyle Makul Sürede Yargılama Hakkı İhlal Edilmiştir.

Blog Photo

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2021/10606 E., 2022/1746 K.

Velayet davalarında, ortak çocuğun velayetine yönelik psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıdan oluşturulacak heyete inceleme yaptırılarak ortak çocuğun fiilen bulunduğu yerin barınma ve yaşama koşullarını da değerlendirir içerikte sosyal inceleme raporu alınması, idrak çağında olan çocuğun beyanı da alınmak sureti ile toplanılan tüm deliller birlikte değerlendirilerek ebeveynlerinden hangisi yanında kalmasının çocuğun menfaatine olacağı tespit edilir.

Blog Photo

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2021/ 3452 E., 2021 / 6001 K.

Kira uyarlama davalarında dava devam ederken, ihtiyati tedbir kararı ile yeni kira bedelinin belirlenmesi mümkündür.

Blog Photo

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2021/9540 E. , 2021/14240 K.

İzmir İşçi Avukatı I İşe iade talebiyle arabulucuya başvurulduğunda alt işveren ve asıl işverenin arabuluculuk görüşmelerine birlikte katılmaları ve iradelerinin birbirine uygun olması gerekir.

Blog Photo

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/458 E.  ,  2021/614 K.

İzmir Sözleşme Avukatı I Konut ve çatılı işyeri kiralarında ilk sözleşmeden sonra taraflar bir araya gelerek yeniden bir kira sözleşmesi yapmışlar ise on yıllık uzama süresi ile tahliye tarihi bu sözleşmenin bitim tarihinden sonra hesaplanmalıdır. Yani her dönemde yapılan yenileme sözleşmesi on yıllık süreyi yeniden başlatır.

Blog Photo

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/455 E.  ,  2019/1084 K.

İzmir Boşanma Avukatı I Yoksulluk nafakası, o günün ekonomik koşullarında tarafların sosyal ve mali durumları ile yaşam tarzları değerlendirilerek hakim tarafından takdir edilir.

Blog Photo

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi 2021/1653 E. - 2021/1852 K.

İzmir Sigorta Avukatı I Kredi hayat sigortası sözleşmesi kurulurken hasta olduğunu beyan etmeyen sigortalının bu hastalık nedeniyle ölümü halinde; mahkemece tüm tedavi kayıtları incelenmekte ve sigortalının lehtarları / mirasçıları, var olan sigorta tazminatı talep haklarını kaybetmektedir.

Blog Photo

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi 2019/1137 E. 2021/1553 K.

İzmir Sigorta Avukatı I Araçtaki değer kaybı belirlenirken aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihinden önceki 2.el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonra ikinci el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark değer kaybını gösterir.

Blog Photo

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi 2019/1036 E. - 2021/1587 K.

İzmir Sigorta Avukatı I Kişinin geçirdiği trafik kazası neticesinde doğan geçici iş göremezlik, bakıcı ve/veya tedavi giderleri tazminatı; Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMMS) kapsamında sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Blog Photo

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2015/6315 E. 2015/13291 K.

İzmir İşçi Avukatı I İş mahkemesince feshin geçersizliğine ve işçinin işe iadesine karar verilirken, işe başlatılmama tazminatı, işçinin en az 4, en çok 8 aylık ücreti tutarında belirlenir ve bu belirleme işçinin kıdemi, fesih sebebi vb. dikkate alınarak yapılır.

Blog Photo

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2020/2359 E. 2020/3302 K.

İzmir Boşanma Avukatı I Boşanma davasında eşlerden birinin özel hayatının gizliliğini ihlal ederek alınmış olan ve mahkemeye sunulan video görüntüleri, hukuka aykırı delil olduğundan hükme esas alınamaz.

Blog Photo

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2021/5327 E. 2021/9527 K.

İzmir İşçi Avukatı I İşçinin yılları aşkın kıdemi, vasıflı işçiliği, çalıştığı işyerinin büyükşehirde olması gibi nitelikleri işçinin asgari ücret ile çalıştırılmasını hayatın olağan akışına aykırı kılar.

Blog Photo

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi  2021/6633 E.  2021/8179 K.

İzmir Boşanma Avukatı I Velayet ile ilgili davalarda uzmanların ortak çocuk ile görüşmesi ve eğitim, kültür ve yaşam olanakları bakımından hangi ebeveyni ile nerede yaşamak istediğini sorması gerekmektedir.

Blog Photo

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi  2021/5355 E. 2021/8698 K.

İzmir Boşanma Avukatı I Eşlerden birinin kişisel malını satarak evlilik birliği içinde yeni bir mal edinmesi halinde; evlilik birliği içinde edinilen malın edinme tarihindeki değerinin ne kadarlık kısmının kişisel mal ile karşılandığı denetime elverişli bir bilirkişi raporu ile tespit edilmelidir.

Blog Photo

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi  2021/6680 E.  2021/8472 K.

İzmir Boşanma Avukatı I Eşin rızası olmaksızın ortak konuttan ayrılarak farklı bir yerde işe başlamak, boşanma sebebidir.

Blog Photo

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/2647 E.   2021/1161 K.

İzmir Boşanma Avukatı I Yoksulluk nafakası isteminde bulunan eşin diğer eşten daha az kusurlu olması gerekir.

Blog Photo

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/357 E. 2021/824 K.

İzmir Şirket Avukatı I Bononun teminat amaçlı verildiğinin kabulü için neyin teminatı olarak verildiğinin bononun önündeki/ arkasındaki yazılar veya ayrı bir belge (sözleşme) ile teminat senedi olduğunun kanıtlanması gerekir.

Blog Photo

Danıştay 8. Dairesi  2019/3633 E.  ,  2022/730 K.

İzmir Avukat I ÖSYM sınavları sonucunda herhangi bir yüksek öğretim programına yerleşme hakkı kazanmadığı halde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kayıt yaptıran ve mezun olan kişinin avukatlık ruhsatının iptali, hukuka uygundur.

Blog Photo

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2018/1756 E. 2018/19995 K.

İzmir İşçi Avukatı I Davacının haklı neden niteliğinde olmayan ancak sık sık rapor alma şeklindeki davranışının iş akışını bozacağı açık olduğundan işveren tarafından geçerli sebeple fesih yapılabilir.

Blog Photo

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2020/1135 E. 2020/2210 K.

İzmir Boşanma Avukatı I Kadın eşin giyim tarzına, gideceği toplantılara ve görüşeceği kişilere müdahalelerde bulunarak sosyal şiddet uygulamak, eve, çocuklara ve eşe ilgi göstermemek boşanma sebebidir.

Blog Photo

Yargıtay 4.Hukuk Dairesi 2014/5018 E. - 2015/1060 K.

İzmir Kira Avukatı I Kiraya verenin kira borcunu ödemediği gerekçesiyle kiracısının su sayacını sökmesi, kiracının kişilik haklarına saldırı niteliğindedir.

Blog Photo

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/3156 E. , 2021/1209 K.

İzmir Boşanma Avukatı I Boşanmayı isteyebilmek için tamamen kusursuz ya da az kusurlu olunması gerekmemekte olup sadakat yükümlülüğüne aykırı davranan eş, fiziksel şiddet uygulayan eşten daha ağır kusurludur.

Blog Photo

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2018/11 E. , 2021/1362 K.

İzmir Avukat I Evlilik birliği içerisinde sadakat yükümlülüğüne aykırı davranan kadın eşi affeden ancak eşini sürekli yaptığı eylemler nedeniyle aşağılayan erkek eş, hakaretlerinden dolayı ağır kusurlu; kadın eş ise az kusurludur.

Blog Photo

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2021/458 NO'LU KARARI

İzmir Boşanma Avukatı I Düğünde takılan takılar kime aittir? Düğünde takılan takılar ve paralar kime takılırsa takılsın geline aittir.

Blog Photo

2020 / 221 NO'LU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU KURUL KARARI

İzmir Kira Avukatı I Kiralanmak istenen evin ilanında “bayana ve aileye uygundur” ibaresi ayrımcılık yasağı kapsamındadır. Ev sahibi ve emlakçıya idari para cezası uygulanır.

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)