• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
News Photo

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi 2019/1036 E. - 2021/1587 K.

Kişinin geçirdiği trafik kazası neticesinde doğan geçici iş göremezlik, bakıcı ve/veya tedavi giderleri tazminatı; Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMMS) kapsamında sigorta şirketi tarafından karşılanır.


Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi

2019/1036 E. - 2021/1587 K.

 

"Haksız fiil neticesinde bedensel zarara uğrayan, zarar gören bu nedenle meydana gelen zararlarını, zarar veren ve onun eylemlerinden sorumlu olanlardan talep edebilir TBK'nun 54. maddesinde "Bedensel zararlar özellikle şunlardır:
1. Tedavi giderleri.
2. Kazanç kaybı.
3. Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar
4.Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar." denilerek talep edilebilecek, zararların neler olabileceği düzenlemiştir. Trafik kazası neticesinden meydana gelen bedensel zararlarda da zararın belirlenmesinde TBK hükümleri uygulandığından davacı, sürücü ve işletenden söz konusu zararlarını talep edebilir.

2918 Sayılı Yasanın 91. maddesi gereğince işletenin yasanın 85/1 maddesi kapsamında zararlarından sorumlu olan sorumluluk sigortası şirketi ise söz konusu zararlardan sigorta sözleşmesi kapsamında sorumlu olduğundan, sigortanın zorunlu sigorta olması ve sınırlarının kanun ile belirlemesi nedeniyle ancak kanun ile belirlenen teminat içerisinde kalan zararlardan teminat limiti ile sorumludur.

Sorumluluğun belirlenmesinde ise 2918 Sayılı Yasanın 92. maddesinde teminat dışı sayılan haller sayılmış olup, söz konusu düzenleme ile sigorta teminatı dışında tutulmayan zararlar sigorta şirketinden  talep edilebilir. Kanun ile Sigortanın sorumluluğunda olduğu belirtilen zararlar, Genel Şartlar ile teminat dışına çıkartılmaz, sigorta haricindeki kuruma yüklenemez.

Davalı tarafından bakıcı gideri ve geçici iş göremezlik zararlarının tedavi gideri kapsamında kaldığından bahisle 2918 Sayılı Yasanın 98. maddesi gereğince Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğunda olduğu Genel Şartlarda belirtildiğinden bahisle, bu zararların Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilebileceği ileri sürülmüş ve yerel mahkemece de bu şekilde kabul edilmiş ise de; SİGORTA ŞİRKETİNİN sorumluluğu kaza tarihinde yürürlükte bulunan 2918 Sayılı Yasanın 98. maddesinde düzenlenmiş olup ilgili yasa hükmünde "Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme usul ve esasları çerçevesinde SİGORTA ŞİRKETİ tarafından karşılanır." denilerek SİGORTA ŞİRKETİNİN sorumlu olduğu tedavi giderlerinin sınırları belirlendiğinden, sigorta poliçe teminatı kapsamında kalan diğer tedavi giderleri ve geçici iş göremezlik tazminatının da SİGORTA ŞİRKETİ tarafından karşılanacağı şekildeki düzenleme ile Sigorta şirketinin sorumluluğunu kaldırmaz. Kaldı ki 2918 Sayılı Yasanın 90. ve 92. maddelerinde, sigortanın sorumluluğunun belirlenmesinde ve teminat kapsamının belirlenmesinde genel şartlara atıf yapan kısımlar sayılı 09/10/2020 tarihinde yürürlüğe giren kararı ile, iptaline karar verildiğinden, Anayasa Mahkemesinin iptali kararı nazara alındığında dahi, gerçek zararın belirlenmesine ilişkin TBK hükümleri ve Yargıtay'ın tazminatın belirlenmesine ilişkin ilkeleri çerçevesinde karar verilmelidir.

Buna göre, Yargıtay uygulamaları ile geçici iş göremezlik zararları ve bakıcı giderleri, TBK'nın 54. maddesi kapsamında kazanç kaybı ve çalışma gücünün azalmasından ve yitirilmesinden kaynaklanan doğan kayıplar ve SİGORTA ŞİRKETİ tarafından karşılanmayan tedavi gideri niteliğinde doğrudan zarar niteliğinde olduğundan ve 2918 Sayılı Yasanın 92. maddesi kapsamındaki teminat dışı zararlardan olmaması nedeniyle sigorta şirketinin sorumlu olmasına göre geçici iş göremezlik zararları ve bakıcı giderine ilişkin tazminat hesap raporu alınmaksızın eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi de isabetli değildir.

 

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman avukatları ile izmir sigorta avukatı alanlarında ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra bize ulaşmak isterseniz Whatsapp için Tıklayın veya müvekkil hattımız olan 0544 424 84 67 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, vb.) Avukat Aybüke Özdağ'a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olur. Avukat Aybüke Özdağ, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Bu Makaleyi Paylaş

Yorum

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)