• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
News Photo

Abonelik Sözleşmelerinden Deprem Nedeniyle Caymak Mümkün Müdür?

Abonelik Sözleşmelerinden Deprem Nedeniyle Caymak Mümkün Müdür?

 

6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi birden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından pek çok depremzede vatandaş, kullanılamaz hale gelen konut veya işyerlerine ait su, elektrik, doğalgaz ve internet aboneliklerini iptal ettirmek istemektedir. Ancak hizmet sağlayıcı kurumlar tarafından böylesi bir doğal afet halinde bile “cayma bedeli” adı altında fahiş fiyatlar talep edildiği bilinmektedir.

Peki, hukuken abonelik sözleşmelerinden deprem nedeniyle caymak mümkün müdür?

Sorunun cevabı: Evet. Deprem ve diğer tüm doğal afetler, mücbir sebep olarak sayılır.

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre mücbir sebep, herhangi bir kimse tarafından alınacak önlemlere karşı, önüne geçilmesi olanaksız, borcun yerine getirilmesine engel, borçlunun iradesi dışında beklenmedik olaydır. Nitekim özel hukukta mücbir sebep kavramı, borcun ifasını imkânsız kılan ve borçludan kaynaklanmayan hâlleri ifade etmektedir.

Özel hukukta mücbir sebep, bir borcun veya genel bir davranış yükümlülüğünün yerine getirilmesini engelleyen, borçlunun işletme faaliyetiyle ilgisi olmayan, öngörülemez ve kaçınılamaz bir olay olarak tanımlanmaktadır. Bir olayın mücbir sebep sayılması için gereken unsurlar; haricilik, kaçınılamazdık ve öngörülemezliktir. Borçlar Hukukunda mücbir sebep, beklenmeyen hâl veya fevkalade hâl olarak adlandırılan durumlar, kişilerin sorumluluğunu kaldıran hâllerdendir.

Hukuk öğretisine göre: “Beklenmeyen hâl, sözleşme kurulduktan sonra, borçlunun veya alacaklının ya da onların fiilinden sorumlu oldukları yardımcı kişilerin fiillerinden kaynaklanmayan, borçlunun sözleşmeden doğan borcunu ihlal etmesine, onu imkansız kılmasına kaçınılmaz şekilde engel olan olaydır. Yargıtay da mücbir sebebi, önceden öngörülmeyen, sorumlu kişinin işletmesi veya faaliyeti dışında kalan ve karşı konulamayacak bir şiddette kendisini gösteren olağanüstü olay olarak tanımlamıştır… Beklenmeyen hal kavramı hem mücbir sebebi hem de dar anlamda beklenmedik hali kapsar. Mücbir sebep aslında nitelikli bir beklenmeyen haldir” (Antalya, G., Borçlar Hukuku Genel Hükümler cilt III, İstanbul, 2017.s.437)

 “Fevkalade hal ve mücbir sebep farklı kavramlar olmakla beraber, kusursuzluğun ispatı bakımından farkın önemi yoktur. Ancak tarafların anlaşması veya kanun icabı borçlunun fevkalade halden de sorumlu olduğu ve borcun ifa edilmemesinin mücbir sebepten ileri geldiğini ispatla sorumluluktan kurtulabildiği hallerde, fevkalade hal ve mücbir sebep ayırımı önem taşır. Fevkalade hal borçlunun kaçınamayacağı şekilde borcu ihlal etmesine sebep olan bir olaydır. Buna karşılık mücbir sebep ise borçlunun borcu ihlal etmesine mutlak olarak kaçınılmaz şekilde sebep olan dışsal (harici) bir olaydır.” ( OĞUZMAN M.K.-ÖZ M.T., Borçlar Hukuku Cilt I, 13.Bası,İstanbul 2015, s.405.)

 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi bir kararında: “mücbir sebep bir sorumluluğun yerine getirilmesini veya bir hakkın veya hukuksal imkânın veya kanuni bir avantajın kullanılmasını veya talep edilmesini, kısmen veya tamamen, geçici veya daimi surette engelleyen, bu niteliği dolayısıyla sorumluluğu kaldıran veya yerine getirilmesini, süresini ve vadesini geciktiren veya sorumluluğun niteliğini değiştiren, bir hakkın veya hukuksal imkanın veya kanuni bir avantajın kullanılmasına ilişkin sürelerin yeniden tanınmasını, sürelerin uzatılmasını veya eski hale iade edilmesini gerekli ve zorunlu kılan, kişinin önceden beklemediği, öngöremeyeceği ve tahmin edemeyeceği, beklese ve tahmin etse bile, kişilerin alabilecekleri her türlü tedbirlere rağmen meydana gelmesini engelleyemeyeceği, kişilerin tedbir alma ve ihmalde bulunmama yükümlülüklerini aşan nitelikte ve ağırlıkta olan, dıştan gelen, olağan üstü, olağan dışı ve mutad ve devamlı olanın dışında gerçekleşen nitelikte bir olay, olgu veya durumdur.” (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2014/13893-19777).

Mücbir sebep kavramının 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda (“TBK”) bir tanımı olmamakla birlikte, yukarıda belirtildiği üzere kavram hukuk öğretisi ve Yargıtay kararları çerçevesinde Türk Hukuku'nda tanımlanmıştır:

Mücbir Sebep Şartları:

• Hukuki ilişkinin kurulduğu an itibariyle mücbir sebebin taraflarca öngörülemeyecek, veyahut öngörülse dahi etkilerinin bu denli büyük olacağının öngörülemeyecek olması,

• Mücbir sebebin tarafların kontrol alanının dışında gerçekleşmiş olması,

• Gereken tüm önlemlerin alınmasına rağmen mücbir sebebin, tarafların sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmesini imkansızlaştırmasının önlenemeyecek olması gerekir.

 

Söz konusu unsurların mevcut olması hâlinde taraflar, mücbir sebebe dayanarak sözleşmeyi feshetme, borcun ifasından kısmen ya da tamamen kaçınma, sözleşmeyi askıya alma gibi hukukî imkânlardan faydalanabilirler.

 

 

Örnek Abonelik İptal Dilekçesi

 

TURKCELL ABONELİK İPTALİ DİLEKÇESİ

Ad-Soyad / Şirket Unvanı:

TC No:

Müşteri Numarası:

İrtibat Telefonu:

İptal Nedeni: (Adres)’inde (Müşteri Numarası) ile yararlanmakta olduğum ………….. hizmetimi 06.02.2023 tarihinde gerçekleşen depremde konutumun yıkılması / ağır hasar alması nedeniyle aboneliğimi sonlandırmak istediğimi beyan ederim.

Mücbir sebep, bir sorumluluğun yerine getirilmesini veya bir hakkın veya hukuksal imkânın veya kanuni bir avantajın kullanılmasını veya talep edilmesini, kısmen veya tamamen, geçici veya daimi surette engelleyen, bu niteliği dolayısıyla sorumluluğu kaldıran veya yerine getirilmesini, süresini ve vadesini geciktiren veya sorumluluğun niteliğini değiştiren, bir hakkın veya hukuksal imkanın veya kanuni bir avantajın kullanılmasına ilişkin sürelerin yeniden tanınmasını, sürelerin uzatılmasını veya eski hale iade edilmesini gerekli ve zorunlu kılan, kişinin önceden beklemediği, öngöremeyeceği ve tahmin edemeyeceği, beklese ve tahmin etse bile, kişilerin alabilecekleri her türlü tedbirlere rağmen meydana gelmesini engelleyemeyeceği, kişilerin tedbir alma ve ihmalde bulunmama yükümlülüklerini aşan nitelikte ve ağırlıkta olan, dıştan gelen, olağan üstü, olağan dışı ve mutad ve devamlı olanın dışında gerçekleşen nitelikte bir olay, olgu veya durumdur.

Söz konusu unsurların mevcut olması hâlinde taraflar, mücbir sebebe dayanarak sözleşmeyi feshetme, borcun ifasından kısmen ya da tamamen kaçınma, sözleşmeyi askıya alma gibi hukukî imkânlardan faydalanabilirler.

Bu gerekçeyle aboneliğimin hiçbir cezai şart maddesi uygulanmadan iptal edilmesini arz eder, aksi halde yasal yollara müracaat edileceğini ihtar ederim.

 

(Ad-Soyad)

İmza

 

Turkcell Abonelik fesih işlemleri için izlenecek yollara Turkcell Fesih İşlemleri adresinden ulaşabilirsiniz.

Vodafone Abonelik fesih işlemleri için izlenecek yollara Vodafone Fesih İşlemleri adresinden ulaşabilirsiniz.

Türk Telekom Abonelik fesih işlemleri için izlenecek yollara Türk Telekom Fesih İşlemleri adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

(Yukarıdaki dilekçenin başlığını TURKTELEKOM ABONELİK İPTALİ DİLEKÇESİ, VODAFONE ABONELİK İPTALİ DİLEKÇESİ, SUPERONLİNE ABONELİK İPTAL DİLEKÇESİ veya hangi kurum aboneliğinizi iptal ettirmek istiyorsanız onunla değiştirmeniz yeterli olacaktır.)

 

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman avukatları olarak listelenen alanlarda ve İzmir Tüketici Avukatı alanlarında ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra bize ulaşmak isterseniz Whatsapp için Tıklayın veya müvekkil hattımız olan 0544 424 84 67  numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, vb.) Avukat Aybüke Özdağ'a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olur. Avukat Aybüke Özdağ, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Bu Makaleyi Paylaş

Yorum

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)