• info@aybukeozdag.com.tr
 • 0544 424 8467
News Photo

Anlaşmalı Boşanma ve Şartları

Anlaşmalı Boşanma ve Şartları

Anlaşmalı boşanma, Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiştir. Evlilikleri en az bir yıl süren eşlerin, mahkemeye birlikte başvurmasıyla ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesiyle olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında, evliliğin temelden sarsılmış olduğu kabul edilmektedir. Taraflar mahkemede hazır bulunup hakim huzurunda boşanmak istediklerini beyan etmelidir. Bu noktada iki tarafında özgür iradesinin bulunması oldukça önemlidir.

 

Anlaşmalı boşanmanın şartları aşağıdaki gibidir:

• Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması

• Eşlerin birlikte mahkemeye başvurması veya bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi

• Anlaşmalı boşanma protokolü mahkemece uygun bulunmalıdır

• Protokolde boşanmanın mali sonuçları ve müşterek çocukların durumu düzenlenmiş olmalıdır

 

Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen eşler yukarıda belirttiğimiz üzere anlaşmalı boşanmanın temel şartlarını sağlamalıdır ve boşanmanın sonuçlarına ilişkin olarak her konuda anlaşmalıdırlar. Anlaşmalı boşanma protokolünde tarafların birbirlerine ödeyecekleri yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, maddi ve manevi tazminatlar kararlaştırılmalıdır. Ayrıca çocukların velayetine, ödenecek nafakaya ve çocuklarla görüşme günlerinin tespit edilmesi konusunda da taraflar anlaşmış olmalıdır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmayı onaylar veya gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus hakimin tamamen tarafların ikrarları ile bağlı olmadığıdır. 

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

 Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına kıyasla daha kısa sürede sonuçlanmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasının kısa sürmesi için yasal prosedürlerin doğru şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu süreçte anlaşmalı boşanmak isteyen eşler boşanma avukatı ile görüşesi yararlı olacaktır.

 

Anlaşmalı Boşanma Ücreti

Anlaşmalı boşanma davası açılırken başvuru harcı, peşin harç ve gider avansı yatırılması gerekmektedir.

Avukat ile sürecin yürütülmek istenmesi halinde boşanma avukatı ile anlaşmanız kapsamında ayrıca vekalet ücreti doğacaktır.

 

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Anlaşmalı boşanma davasında avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak tarafların uğrayabilecekleri hak kayıpları göz önünde bulundurulduğunda profesyonel yardım almaları yararlarına olacaktır. Örneğin tarafların her birisi çocuğun velayetinin kendilerinde olmasını ister, fakat etkili bir beyan ile çocuğun kendisi ile yaşamasının çocuğun üstün yararına olacağı yönünde kanaat oluşturulması yasal bilgi ve tecrübe ile oluşacaktır. Her ne kadarda boşanma avukatı ile çalışmak zorunlu olmasa da alanında tecrübeli bir avukat ile süreç daha sağlıklı ve kolay ilerleyecektir.

 

Genel hatlarıyla anlaşmalı boşanmanın aşamalarını sıralayacak olursak;

• Anlaşmalı Boşanma Kararı Alınır

• Boşanma Protokolü Hazırlanır

• Protokolde Velayet, Nafaka, Tazminat, Ev Eşyası vb Konular Düzenlenir

• Protokol Taraflarca İmzalanır

• Protokol Taraflarca İmzalanınca Dava Dilekçesi Hazırlanır

• Protokol ve Dava Dilekçesi İle Boşanma Davası Açılır

• İvedi Duruşma Günü İstenir

• Taraflar Duruşma Günü Mahkemeye Giderler

• Taraflar Boşanma İradelerini Açıklar ve Protokoldeki İmzalarını İkrar Ederlerse

• Mahkemece Anlaşmalı Boşanmaya Karar Verilir

• Gerekçeli Karar Yazılır

• Gerekçeli Karar Tebliğ Alınır

• Taraflar Temyizden Feragat Eder

• Kararın Kesinleşmesi Yapılır

• Nüfus Müdürlüğüne Karar Gönderilir ve Taraflar Kimliklerini Değiştirebilirler 

 

Örnek Anlaşmalı Boşanma Protokolü

 

 

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

 

Davacı İSİM SOYİSİM (TCK NO: ………….) ile davalı İSİM SOYİSİM (TCK NO: …………..….) hiçbir baskı altında kalmadan anlaşmalı boşanmaya karar vermiş olup boşanmanın hukuki ve mali sonuçlarıyla ilgili işbu protokolü aşağıdaki şartlarda düzenleyip birlikte imza altına almışlardır. Taraflar, iş bu protokolü …….. tarihinde imzalamış ve ………….. Aile Mahkemesi 202…/……. E. Sayılı dosyasına sunmuştur.

 

PROTOKOL MADDELERİ

 

 1. Taraflar boşanmanın tüm asli ve feri unsurlarında anlaşmış olup her iki yan serbest iradeleri ile boşanmaya karar vermişlerdir.

 

 1. …………. TC numaralı müşterek çocuk İSİM SOYİSİM ‘in velayeti hususunda taraflar velayetin davacı anne İSİM SOYİSİM ‘de kalması hususunda anlaşmışlardır ve kişisel ilişki tesisinde taraflar serbesttir.

 

 1. Müşterek çocuğun eğitim masrafları Davalı İSİM SOYİSİM tarafından karşılanacaktır. Belirtilen dönemlerde müşterek çocuk ………… Okulu’nda eğitimini annesinin yanında sürdürecektir.

 

 1. Davalı İSİM SOYİSİM müşterek çocuk için kullanılmak üzere her ay ………….-TL iştirak nafakasını davacı İSİM SOYİSİM ‘e ödeyecektir. Bu nafaka müşterek çocuğun annesi ile birlikte yaşadığı süre için geçerlidir. İştirak nafakası her ayın 1 ve 15 i arasında ödenecektir. Müşterek çocuk İSİM SOYİSİM için ödenen iştirak nafakası yalnızca çocuk için kullanılacaktır.

 

 1. Davalı İSİM SOYİSİM adına kayıtlı ……… İli ……….. İlçesi ………… Mahallesi …….. Ada …….. parsel de kayıtlı ……… numaralı bağımsız bölüm davalıda kalacaktır. Taşınmazın tüm mülkiyet hakkı ve kira geliri de davalının uhdesindedir. Davacı bu taşınmaza dair tüm alacak taleplerinden geçmişe/ geleceğe yönelik feragat etmiştir.
 2. Tarafların müşterek olarak mülkiyetine sahip ……… İli ……….. İlçesi ………… Mahallesi …….. Ada …….. parsel de kayıtlı ……… numaralı bağımsız bölüm ise Davacı İSİM SOYİSİM ‘in mülkiyetine bırakılacaktır, davalı İSİM SOYİSİM ½ hissesini hükmen devredecektir. Taşınmazın tüm mülkiyet hakkı ve kira geliri de davacının uhdesindedir. Davalı bu taşınmaza dair tüm alacak taleplerinden geçmişe/ geleceğe yönelik feragat etmiştir.

 

 1. Tarafların müşterek olarak mülkiyetine sahip oldukları ……… İli ……….. İlçesi ………… Mahallesi …….. Ada …….. parsel de kayıtlı ……… numaralı bağımsız bölüm taraflar arasında paylı mülkiyeti koruyacak şekilde devam edecektir. Taşınmazın bölünerek satılamayacağı açık ise de taraflar kendi paylarını 3. Kişilere satamayacak başkaca bir ayni hak ve irtifak hakkı tesis edemeyeceklerdir. Davalı ve davacı bu taşınmaza dair tüm alacak taleplerinden geçmişe/ geleceğe yönelik feragat etmiştir.

 

 1. Mal rejimi tasfiyesine ilişkin yapılan 5., 6. Ve 7. Maddeler çerçevesinde ve davacının talebine istinaden davalı İSİM SOYİSİM, ……….. TL bedeli; davacı İSİM SOYİSİM ‘e ait  TR……. nolu iban hesabına yatıracaktır.

 

 1. Tarafların evlilik birliği sonrasında satın aldıkları;

 

 1. ……… İli ……….. İlçesi ………… Mahallesi …….. Ada …….. parsel de kayıtlı ……… numaralı bağımsız bölümde Kayıtlı Taşınmaz

Hali hazırda davalı adına kayıtlıdır. Davalı adına kayıtlı tüm taşınmazlardaki paylar  ½ davacı İSİM SOYİSİM ½ davalı İSİM SOYİSİM adına hükmen devredilecek ve taşınmazın tüm mülkiyet hakkı ve semereleri taraflarca eşit olarak kullanılacaktır. Taraflar müşterek imza olmaksızın taşınmazdaki paylarını 3. Kişilere satamayacak başkaca bir ayni hak ve irtifak hakkı tesis edemeyeceklerdir.

 1. ……….          Tarihinden itibaren taraflar kendi hisselerine uygun olarak taşınmazlara ait gelir ve giderleri paylaşacaklardır. Taşınmazlar boşanma davasının ve mal rejimi tasfiyesine dair açılan …….. Aile Mahkemesi 202.../…. E. Sayılı dosyasının kesinleşmesine müteakip hükmen devredilecektir. Devir masrafları eşit olarak karşılanacaktır.

 

 1. Tarafların birbirlerinden eşya, ziynet eşyası ve protokolde belirtilenden ayrı olarak evlilik birliğinden doğan mal paylaşımına ilişkin katkı payı, katılma alacağı, değer artış payı alacağı, maddi ve manevi tazminat talepleri bulunmamaktadır. Bu hususta birbirlerini ibra etmişlerdir.

 

 1. Taraflardan her biri avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere, kendi payına düşen yargılama giderlerinden sorumlu olacaktır. Tarafların birbirlerinden yargılama giderleri ve vekâlet ücretleri talebi yoktur.

 

 1. İş bu (2) sayfadan ve 13 maddeden oluşan boşanma protokolü, 3 suret olmak üzere ………. tarihinde düzenlenerek taraflarca imza altına alınmıştır.

 

    DAVACI                                                                                                              DAVALI

İSİM SOYİSİM                                                                                                  İSİM SOYİSİM

           

 

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman avukatları olarak listelenen alanlarda ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız. Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra bize ulaşmak isterseniz Whatsapp için Tıklayın veya müvekkil hattımız olan 0544 424 84 67 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, vb.) Avukat Aybüke Özdağ'a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olur. Avukat Aybüke Özdağ, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Bu Makaleyi Paylaş

Yorum

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)