• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
News Photo

İşe İade Davası ve Şartları

İşe İade Davası ve Şartları

İşe iade davası, işveren tarafından geçerli bir fesih sebebi gösterilmeksizin işten çıkartılan işçinin işe iadesi amacıyla başvurduğu davadır.

İş Kanunu, belirli şartlar dahilinde iş sözleşmesi haksız yere feshedilen işçiye işe iade davası açma hakkı tanımıştır. Açılan davanın işçi lehine sonuçlanması durumda fesih geçersiz sayılarak, işçi işe geri dönmek için işverene başvurabilecektir.

 

İşe iade davası açabilmek için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Bunlar:

● İş Kanunu’na tabi olmak

● İşyerinde 30 veya daha fazla işçinin çalışıyor olması

● İş sözleşmesinin belirsiz süreli olması

● İşçinin en az 6 aylık kıdeminin olması

● İş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli bir neden gösterilmeksizin feshedilmesi

● İşveren vekili veya yardımcısı olmamak

 

İş Kanuna Tabi Olmak

İşçinin, işe iade davası açabilmesi için İş Kanunu kapsamında çalışıyor olması gerekmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu 2. maddesine göre işçi, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişidir. 

 

İşyerinde En Az 30 İşçinin Çalışması

İşçinin işe iade davası açabilmesi için ayrıldığı işyerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması gerekmektedir. İş Kanunu’nun 18.maddesine göre işverene ait aynı iş kolunda (faaliyet alanında) birden fazla işyeri bulunuyorsa işçi sayısının tespitinde tüm işyerlerindeki işçi sayısı dikkate alınacaktır.

İşyerindeki stajyerler, çıraklar, meslek eğitimi gören öğrenciler, geçici iş ilişkisiyle çalışanlar işçiler işçi sayısı tespitinde dikkate alınmayacaktır.

 

İş Sözleşmesinin Belirsiz Süreli Olması

Belirsiz süreli iş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunun 11. maddesine göre iş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığında sözleşme belirsiz süreli sayılır.

 

İşçinin En Az 6 Aylık Kıdeminin Olması

İşçinin işe iade davası açabilmesi için İş Kanunu’nun 18. maddesine göre aynı işyerinde veya şubelerinde en az 6 ay çalışmış olması gerekmektedir. Belirtilen sürenin altında çalışmış olan işçiler bu haktan yararlanamayacaktır.

İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Geçerli Bir Neden Gösterilmeksizin Feshedilmesi

İşçi ancak işveren tarafından yapılan feshin geçerli bir nedene dayanmaması halinde işe iade davası açabilecektir. İş Kanunu’nun 18. maddesinde aşağıda yazılı haller geçersiz fesih nedeni olarak sayılmıştır.

● Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.

● İşyeri sendika temsilciliği yapmak.

● Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.

● Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.

● İş Kanunu’nun 74. maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.

● Hastalık veya kaza nedeniyle İş Kanunu’nun 25. maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlı

İşveren Vekili Veya Yardımcısı Olmamak

İş Kanunu’nun 2. maddesinde belirtildiği üzere; “İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir.”

İş Kanunu’nun 18. maddesine göre; işletmenin bütünün sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları, işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi olan işveren vekilleri işe iade davası açamamaktadır.

 

İşe İade Davası Açma Süresi

İş Kanunu’nun 20/1 maddesine göre, iş sözleşmesi feshedilen işçi belirttiğimiz şartları sağlaması koşuluyla fesih bildirimi yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde dava açmalıdır. İşçinin belirtilen süre içerisinde işe iade davası açmaması durumunda işverene karşı herhangi bir hak iddia edemeyecektir.

 

İşe İade Davasında İspat Yükü

İş Kanunu’nun 20/2 maddesine göre işçinin iş sözleşmesini haklı bir sebebe dayanarak feshedildiğini ispat etme yükümlülüğü işverene aittir. Fakat işçi feshin başka bir sebepten dolayı gerçekleştiğini iddia ediyor ise ispat yükümlülüğü işçide olacaktır.

 

Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları

İş sözleşmesi haksız yere feshedilen işçinin açtığı işe iade davası lehine sonuçlanması halinde işverenin yapmış olduğu fesih geçersiz sayılacaktır.

İş Kanunu’nun 21. Maddesi uyarınca “İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. “

İşçi, kesinleşen mahkeme kararı ile işverene on iş günü içerisinde işe başlatılması için başvuru yapmak zorundadır. İşveren de buna karşılık işçiyi 30 gün içerisinde işe başlatması gerekmektedir. İşveren, işçiye kararın kesinleşinceye kadar çalıştırılmadığı süre için en çok dört aya kadar doğmuş ücret ve diğer hakları ödeyecektir. Diğer haklar kavramına “gıda yardımı, yol yardımı, ikramiye, yakacak yardımı” gibi para ile ölçülebilen haklar girmektedir.

İşçinin işveren tarafından işe başlatılmaması halinde en az dört, en çok sekiz aylık ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. Tazminatın hesaplanmasında esas alınacak ücret işverenin işçiyi işe başlatmadığı sürenin sonundaki ücrete göre hesaplanacaktır.

 

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman avukatları olarak listelenen alanlarda ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız. Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra bize ulaşmak isterseniz Whatsapp için Tıklayın veya müvekkil hattımız olan 0544 424 84 67 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, vb.) Avukat Aybüke Özdağ'a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olur. Avukat Aybüke Özdağ, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Bu Makaleyi Paylaş

Yorum

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)