• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
News Photo

İşçi Alacakları Davası – İstinaf Başvuru Dilekçesi

İşçi Alacakları Davası –İstinaf Başvuru Dilekçesi

İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE

Sunulmak Üzere

İZMİR ...... İŞ MAHKEMESİNE

İSTİNAF KANUN YOLUNA

BAŞVURAN DAVACI :(Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres)

VEKİLİ                          :Av. AYBÜKE ÖZDAĞ

DAVALI                        : (Ad, Soyad, Adres/Unvan)

İSTİNAFA KONU

OLUNAN KARAR        :  İzmir …. İş Mahkemesinin …..  Tarih ve …. E. ve  … K.  sayılı kararı hakkında

 

İSTİNAF KONUSU     : Yerel mahkeme kararının kaldırılmasına, yeniden yargılama yapılarak talebimiz doğrultusunda karar verilmesine, dava yargılama giderleri,  istinaf giderleri ve vekalet ücretinin davalı şirkete yükletilmesine karar verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR          :

1- Müvekkil  … tarihinden … tarihine kadar teknik servis elemanı unvanıyla davalı şirkette çalışmıştır. Davacı işe girerken şirket yetkililerince kendisine net …. -TL ücret alacağı ve performans primi olduğu bilgisi verilmiştir. Ancak davalı şirket müvekkilin çalıştığı süre boyunca ücret ödemelerini belirtilen tutardan eksik ödemiştir. Müvekkil çalıştığı süre zarfında ödemelerin eksik yapıldığı hususunu defalarca belirtmiş ise de kendisine belirli bir süre beklemesi … tarihinde ödemelerin toplu olarak yapılacağı bilgisi şirket yetkilisi …. tarafından belirtilmiştir. Buna ilişkin Whatsapp mesajları delil dilekçemizin ekinde ....... tarihinde yerel mahkemeye sunulmuştur. Ayrıca konuyla ilgili gerek mahkemenin ….. tarihinde alınan tanık beyanları mevcut olup eksik ödemeyi gösterir banka dekontları de mevcuttur. (EK-1) Mahkemece bu hususlar göz önüne alınmaksızın ….  ve ….. tarihli imzalı bordrolar mesnet gösterilerek eksik hesaplanan ….. tarihli bilirkişi raporu esas alınarak hüküm kurulmuştur.

2- Müvekkilin performans primi talebi noktasında da davalı şirket tarafından tüm çalışanlara performansa bağlı  olarak prim ödeneceği belirtilmiş olmasına rağmen …. -….. tarihleri aralığında müvekkile prim ödemesi yapılmamıştır. Müvekkilin performansına yönelik olarak aldığı başarı puanlarını gösteren çizelgeler de dilekçemiz ekinde sunulmuştur (EK-2).  

Görüldüğü üzere kendisine verilen işleri zamanında ve eksiksiz ifa eden, şirketçe belirtilen hedeflere ulaşan davacıya  ……. tarihleri aralığında prim ödemeleri yapılmamıştır. Davalı şirket tarafından sunulan belgeler dikkate alınarak belirli dönemlerde prim ödemeleri yapıldığı kabul edilerek talebimiz reddedilmiştir.

Mahkemece davalı şirkette çalışan diğer işçilerin belirtilen dönemdeki maaş bordlarına yönelik bir inceleme de yapılmamıştır.

3- Mahkemece yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu talep ve beyanlarımız dikkate alınmaksızın salt davalı şirket kayıtları dikkate alınarak karar verilmiştir. Mahkemece alınan ……. tarihli bilirkişi raporları da keza bu eksik inceleme ve tespitlerin bir ürünü olduğundan hesaplanan ….-TL tutar davacının gerçek alacağını yansıtmamaktadır. 

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda ve önceki dilekçelerimizde arz olunan ve resen belirlenecek nedenlerle, eksik ve hatalı inceleme sonucu tesis edilmiş İzmir .…. İş Mahkemesinin ….  Tarih ve … E. …. K.  sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde KALDIRILMASINA ve yeniden yargılama yapılarak talebimiz doğrultusunda karar verilmesini, istinaf giderleri ile avukatlık ücretinin davacıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

 

 

EKLER                         :      1- Banka Dekontları

                                             2- Performans primini gösteren dokümanlar

3- Whatsapp Mesajları                                            

 

 

 

(Tarih)

İSTİNAF KANUN YOLUNA

BAŞVURAN DAVACI VEKİLİ

Av. AYBÜKE ÖZDAĞ

Bu Makaleyi Paylaş

Yorum

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)