• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
News Photo

Mal Rejimi Dava Dilekçesi

İhtiyati Tedbir Talepli Mal Rejimi Tasfiyesi  - Dava Dilekçesi

İZMİR NÖBETÇİ AİLE  MAHKEMESİNE

                                İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

DAVACI                           : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres)

VEKİLİ                              : Av.(Ad, Soyad, Adres)

DAVALI                            : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres)

VEKİLİ                              : Av.(Ad, Soyad, Adres)

KONU                             : Müvekkilin yasal mal rejiminin tasfiyesi, katılma alacağı, değer artış payı alacağı ve katkı payı alacağının, fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla ……-TL’nin  dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile dava dilekçesinde belirtilen taşınmazlar ile  tespiti yapılacak tasfiyeye konu davalı adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üzerine ihtiyati tedbir konulması istemlerimizin arzıdır.  

DAVA DEĞERİ               : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutulmak üzere harca esas değer olmak üzere ….. -TL’dir.

AÇIKLAMALAR             :

1 – Müvekkil ile davalı ../../…. tarihinde evlenmiştir.  Müvekkil tarafından açılmış bulunan terk sebebine dayalı boşanma davamız İzmir .... Aile Mahkemesinin 2023/….. esas sayılı dosyasına kayıtlıdır ve halen derdesttir.

2 – Müvekkil ile davalı taraf arasında evlilik birliği içerisinde edinilmiş olan ve tapu kayıtları ve ekte sunulan taşınmazlar ile 35 .... .... plakalı ......... marka, 2022 model ticari araç üzerinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 218. maddesinde belirtilen edinilmiş mallara katılma rejimi gereği katılma alacağı ve değer artış payı alacağı bulunmaktadır.

Taşınmazlara ilişkin Bilgiler :

……………………………………………..

……………………………………………..

Bilgileri yazılı taşınmazlara ilişkin olarak tapu kayıtlarının celbi ile ilgili tapu müdürlüğüne yazı yazılarak davalı adına kayıtlı tapu kayıtlarının ve İzmir Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden araç kaydının celbini talep ederiz.

3 –Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas Numarası: 2013/18561 Karar Numarası: 2014/18436, 16.10.2014 tarihli kararında da belirtildiği üzere eşlerden biri, diğerine ait malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuş ise, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında değer artış payı alacağının belirlenmesi gerekmektedir ;

“Dava dilekçesinin içeriği, davalının savunması ve davaya konu 1315 ada 3 parsel 1 numaralı bağımsız bölümün 01.09.2009 tarihinde edinilmiş olmasına göre istek, taşınmazın edinilmesindeki katkıdan kaynaklanan değer artış payı ve katılma alacağına ilişkindir. Bu tür davalarda, eklenecek değerlerden (TMK.m.229) ve denkleştirmeden (TMK.m.230) elde edilen miktarlar da dahil olmak üzere edinilmiş malın (TMK.m.219) toplam değerinden mala ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra kalan artık değerin (TMK.m.231) yarısı üzerinden (TMK.m.236/1) tarafların kazanılmış hakları da dikkate alınarak katılma alacağının hesaplanması ve TMK'nun 227. maddesi hükümleri uyarınca; eşlerden biri, diğerine ait malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuş ise, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında değer artış payı alacağının belirlenmesi gerekir.

Toplanan deliller ve dosya kapsamından, 01.09.2009 tarihinde evlilik birliği içinde toplam 96.000 TL'ye edinilen taşınmazın satın alma bedelinin 40.000 TL'sinin davacının evlilik öncesi açmış olduğu banka hesabından yapılan havalelerle karşılandığı ve kalan kısım için bankadan konut kredisi kullanıldığı saptanmıştır. Peşin olarak ödenen 40.000 TL davacıya ait kişisel mal niteliğinde olup TMK'nun 227/1. maddesi uyarınca değer artış payı alacağı katkının başlangıçtaki miktarından az olamayacağından mahkemece 40.000 TL değer artış payının davalıdan tahsiline karar verilmesi doğru görülmekle, davalı vekilinin buna ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA,”

Müvekkilimizin belirtilen taşınmazlar üzerinde mal rejimi tasfiyesi kapsamında yapılacak hesaplama sonucunda taşınmazların ve aracın en yakın tarihli değerlerinin yarısı üzerinde katılma alacağı bulunmaktadır. Hesaplamada bu hususun nazara alınmasını talep ederiz.

4- Taraflar arasında devam eden terk nedenine dayalı boşanma davası ve davalının dava sürecindeki tehditkar tutumu göz önüne alındığında ivedilikle, duruşma günü beklenmeksizin ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etme gereği hasıl olmuştur.

Belirtilen sebeplerle müvekkilimin herhangi bir hak kaybı yaşamaması açısından  tarafların evlilik birliği içerisinde edinmiş oldukları dava konusu taşınmazlar ve araç üzerine İhtiyati tebdir konulmasını,  mahkemece yapılacak araştırma sonucunda davalı adına kayıtlı başka taşınmaz ve taşınırların tespit edilmesi halinde bu taşınmazlar üzerine de ihtiyati tedbir konulmasını talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER       : Türk Medeni Kanunu ve sair ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER       : ….. Aile Mahkemesi …. E. Sayılı Dosyası, Tapu kayıtları, Banka kayıtları, Tanık,  Bilirkişi, Keşif ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıklanan sebeplerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutulmak üzere ;

 - Dava konusu taşınmaz ve taşınırlar üzerine İhtiyati tebdir konulmasına,  mahkemece yapılacak araştırma sonucunda davalı adına kayıtlı başka taşınmaz ve taşınırlarının tespit edilmesi halinde bu taşınmazlar üzerine de ihtiyati tedbir konulmasına,

- Davalı adına tapu kayıtlarının Tapu Müdürlüğü’nden celbine,

- Müvekkilimizin yasal mal rejiminin tasfiyesi, katılma alacağı, değer artış payı alacağı ve katkı payı alacağının, fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla ……-TL’nin  dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,

davanın kabulü ile vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

 

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman avukatları olarak listelenen alanlarda ve İzmir Boşanma Avukatı alanlarında ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra bize ulaşmak isterseniz Whatsapp için Tıklayın veya müvekkil hattımız olan 0544 424 84 67  numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, vb.) Avukat Aybüke Özdağ'a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olur. Avukat Aybüke Özdağ, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Bu Makaleyi Paylaş

Yorum

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)